PSYCHOEDUKACJA

 
 1. Zgodnie z opracowanym projektem Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” w 2015 r. pomocą w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, w Gimnazjum nr 4 im. Noblistów Polskich w Jeleniej Górze obejmuje się uczniów:


 1. a)słabowidzących,

 2. b)niesłyszących,

 3. c)słabosłyszących,

 4. d)z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

 5. e)z niepełnoprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

 6. f)z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,

 7. g)z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

 8. h)z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej:


 9. posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zwanej dalej „ustawą”, uczęszczających w roku szkolnym 2015/2016 do szkół dla dzieci i młodzieży: gimnazjum, z wyjątkiem klasy I.


Dofinansowanie zakupu podręczników będzie wynosić:


 1. dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabo słyszących, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawnością wymieniona wyżej, uczęszczających do klas II i III gimnazjum – do kwoty 350 zł,


Wnioski wraz z kopią orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego należy złożyć do 7 września 2015 r. w gabinecie pedagoga szkolnego.


Więcej informacji na stronie MEN wyprawka szkolna 2015/2016 r. 

Informacja dotycząca „Wyprawki szkolnej” w roku szkolnym 2015/2016