PSYCHOEDUKACJA

 

UCZEŃ ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI (SPE)

Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi to dzieci, które:

 1. Punktorposiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;

 2. Punktormają trudności w realizacji standardów wymagań programowych, wynikające z niższych niż przeciętne możliwości intelektualnych;

 3. Punktorposiadają opinie stwierdzające: dysleksję, dysgrafię, dysortografię, dyskalkulię;

 4. Punktormają problemy zdrowotne (dzieci przewlekle chore);

 5. Punktordoświadczyły/doświadczają ograniczeń środowiskowych (dzieci emigrantów, dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo).


Do uczniów ze SPE zalicza się:

 1. Punktoruczniów niepełnosprawnych intelektualnie;

 2. Punktoruczniów niewidomych i słabo widzących;

 3. Punktoruczniów niesłyszących i słabo słyszących;

 4. Punktoruczniów z autyzmem i zespołem Aspergera;

 5. Punktoruczniów z niepełnosprawnością ruchową;

 6. Punktoruczniów przewlekle chorych (astma, hemofilia, padaczka, depresja, schizofrenia, zaburzenia psychotyczne, zaburzenia tikowe, zaburzenia odżywiania [bulimia, anoreksja], cukrzyca);

 7. Punktoruczniów z ADHD;

 8. Punktoruczniów z zaburzeniami w komunikowaniu się;

 9. Punktoruczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się;

 10. Punktoruczniów niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym;

 11. Punktoruczniów szczególnie uzdolnionych.


Dla uczniów ze SPE organizuje się w szkole dodatkowe wsparcie w postaci zajęć specjalistycznych:

 1. Punktorkorekcyjno - kompensacyjnych (dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się tj.: dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia);

 2. Punktorlogopedycznych (dla uczniów z zaburzeniami mowy, które powodują zaburzenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę);

 3. Punktorsocjoterapeutycznych lub innych o charakterze terapeutycznym (dla uczniów z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne);

 4. Punktorrewalidacyjnych (dla uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego);

 5. Punktordydaktyczno - wyrównawczych (dla uczniów mających trudności w nauce w szczególności w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego);

 6. Punktorrozwijających uzdolnienia (dla uczniów szczególnie zdolnych).