PSYCHOEDUKACJA

 

Refundacji kosztów poniesionych przez ucznia na cele edukacyjne dokonuje się na podstawie następujących ORYGINAŁÓW dokumentów:


1. faktur VAT,

 1. 2.imiennych rachunków,

 2. 3.umów zlecenia bądź umów o dzieło (np. w przypadku korepetycji),

 3. 4.dowodów wpłaty "KP" (Kasa Przyjmie),

 4. 5.umów kupna - sprzedaży (np. w przypadku kupna rzeczy używanych od osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej; dokument taki powinien określać przedmiot sprzedaży, cenę oraz potwierdzenie dokonania płatności i odbioru przedmiotu),

 5. 6.wydatków związanych ze zbiorowymi wyjazdami na wycieczkę szkolną, z wyjściami do kina, teatru itp., które można udokumentować na podstawie pisemnego oświadczenia wystawionego przez szkołę z określeniem kosztu poniesionego przez ucznia (oświadczenie wychowawcy oraz pieczęć szkoły oraz podpis i pieczątka dyrektora placówki)


Powyższe dokumenty powinny m.in.zawierać:


 1. 1.nazwę wystawcy

 2. 2.datę wystawienia/sprzedaży

 3. 3.numer dokumentu

 4. 4.imię i nazwisko nabywcy (wnioskodawcy) oraz dokładny adres

 5. 5.wypełnioną pozycję "słownie do zapłaty"

 6. 6.sposób płatności

 7. 7.pełną nazwę przedmiotu podlegającego refundacji- istotne jest, by np. plecak, obuwie, spodenki itp. miały adnotację "szkolne" lub "sportowe". W przypadku gdy zakupiony towar nie ma tego przymiotnika w nazwie umieszczonej na fakturze/rachunku, to na odwrocie może potwierdzić ten fakt sprzedawca umieszczając pieczęć, opis i czytelny podpis.


Inne przydatne druki:

potwierdzenie.pdf stypendia.pdf zalaczniki_wz.pdf


 

Jak powinny wyglądać dokumenty rozliczeniowe do stypendium szkolnego?INFORMACJA

O WYDATKACH

KWALIFIKOWANYCH DO STYPENDIUM SZKOLNEGO wydatki.pdf

Data wystawienia dokumentu powinna zawierać się w okresach :
zakup podręczników oraz pozostałych artykułów wg katalogu wydatków podlegających refundacji- OD LIPCA DO GRUDNIA (I transza), następnie OD STYCZNIA DO CZERWCA (II transza) danego roku
Internet OD WRZEŚNIA DO GRUDNIA 
(I transza), następnie od STYCZNIA DO CZERWCA (II transza) danego roku.