PSYCHOEDUKACJA

 

KARTA DUŻEJ RODZINY


Zasady wydawania i korzystania z „Jeleniogórskiej Karty Dużej Rodziny” (3 dzieci i więcej)§ 1.

1. Karta uprawnia członków Rodzin do korzystania z ulg i zwolnień ujętych
w katalogu opublikowanym na stronie www.jeleniagora.pl w zakładce Jeleniogórska Karta Dużej Rodziny.

2. Przy odbiorze Karty uprawniony otrzyma aktualny katalog przysługujących ulg
i zwolnień. 

§ 2.

1. W celu otrzymania Karty rodzic lub opiekun prawny, zwany dalej Wnioskodawcą, powinien złożyć wniosek osobiście. 

2. Druk wniosku dostępny jest na stronie www.jeleniagora.pl w zakładce Jeleniogórska Karta Dużej Rodziny oraz w Punktach zlokalizowanych w:

1) Wydziale Dialogu i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Jelenia Góra, Plac Ratuszowy 58;

2) Centrum Obsługi Klienta Urzędu Miasta Jelenia Góra, ul. Ptasia 6a;

3) Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Jana Pawła II 7.

3. Przy składaniu wniosku należy okazać następujące dokumenty: 

1) w przypadku rodziców lub opiekunów – dowód tożsamości ze zdjęciem, 

2) w przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych – aktualną legitymację szkolną lub zaświadczenie ze szkoły,

3) w przypadku studentów do 24 roku życia – legitymację studencką lub zaświadczenie potwierdzające status studenta, 

4) w przypadku kontynuujących naukę osób do 26 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności lub potrzebie kształcenia specjalnego, legitymację szkolną/studencką lub inny dokument potwierdzający okres wydłużenia czasu nauki,

5) w przypadku rodzin zastępczych – postanowienie sądu o ustanowieniu rodziny zastępczej oraz dokument potwierdzający datę umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej,

6) w przypadku rodzinnych domów dziecka – postanowienie sądu,

7) w przypadku opiekunów prawnych - postanowienie sądu o ustanowieniu opieki prawnej nad dzieckiem.

  1. 4.W przypadku utraty lub uszkodzenia Karty Wnioskodawca jest zobowiązany do niezwłocznego zgłoszenia tego faktu w Punkcie Wydawania Kart i jest uprawniony do wystąpienia o wydanie wtórnika Karty.

§ 3.

1. Karta jest imienna, posiada numer, datę ważności. 

2. Karta jest ważna od dnia wydania do 30 września. 

3. Wydanie kolejnej Karty wymaga przedstawienia przez Wnioskodawcę dokumentów, niezbędnych do otrzymania Karty.

4. Karta wydawana jest przez Prezydenta Miasta wszystkim uprawnionym członkom rodziny, rodzicom oraz dzieciom, a osobą upoważnioną do ich odbioru jest Wnioskodawca. 

5. Dzieci poniżej 3 roku życia korzystają z uprawnień wyłącznie w obecności rodziców, posiadających Karty. 

6. Karta jest ważna wyłącznie z dowodem osobistym lub innym dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość uprawnionego. Dla osób nieletnich objętych obowiązkiem szkolnym dokumentem takim może być legitymacja szkolna. Osoby kontynuujące naukę po ukończeniu 18 roku życia mogą korzystać z Karty na podstawie legitymacji szkolnej lub studenckiej. Dzieci nie objęte obowiązkiem szkolnym mogą korzystać z uprawnień na podstawie własnej karty wraz z dokumentem tożsamości rodzica, łącznie z jego Kartą i w jego obecności. 

7. Karta ma charakter osobisty i nie może być użyczana lub udostępniana przez uprawnionego innym, nieupoważnionym osobom. 

8. Karta wydawana jest nieodpłatnie.

Zestawienie ulg i zwolnień dla rodzin wielodzietnych 
(stan na dzień 01.05.2014 roku):
I HANDEL I USŁUGI
 1.	Społem PSS
 2.	Wydawnictwo- Księgarnia AD REM
 3.	Ultima Sp. z o.o.
 4.	Czekoladziarnia
 5.	Optyk pod zegarem
 6.	Pralnia- Ochota
 7.	Formicki Bike- Salon rowerowy
 8.	DAMPLAST - Pogotowie Techniczne 24
 9.	Salon Fryzjerski „Perfekt”
 10.  ARTA salon-rowerowy.pl
 11.  Skate Sports
 12.  Studio Fryzjerskie „Miss Kay”
 13.  Zakład Fryzjerski „ADA”
II KULTURA
1. Biuro Wystaw Artystycznych - bezpłatne oprowadzenie po wystawie dla grup 5 lub więcej osób wraz z profesjonalnym komentarzem (po uprzednim uzgodnieniu terminu)
2. Jeleniogórskie Centrum Kultury:
1. zniżka 50% w opłacie za udział w zajęciach dziecięcych pracowni edukacyjnych JCK dla posiadaczy JKDR.
2. zniżka 50% na bilety Dyskusyjnego Klubu Filmowego „Klaps” dla posiadaczy JKDR
3. Miejski Dom Kultury „Mulfon” :
1. zniżka 50% w opłacie za zajęcia warsztatowe i kursy dla dzieci posiadających JKDR.
2. zniżka 50% na bilety wstępu na imprezy własne dla posiadaczy JKDR.
4. Młodzieżowy Dom Kultury:
1. zniżka 50% na odpłatność za półkolonie letnie i zimowe dla dzieci posiadajcych JKDR.
2. zniżka 50% na udział w zajęciach, imprezach, wycieczkach, spektaklach dla dzieci posiadających JKDR.
5. Muzeum Miejskie „Dom Gerharta Hauptmanna” - bezpłatny wstęp do muzeum dla dzieci i rodziców posiadaczy JKDR
6. Muzeum Przyrodnicze - bezpłatny wstęp do muzeum dla wszystkich posiadaczy JKDR.
7. Osiedlowy Dom Kultury - zniżka 50% w opłacie na zajęcia dla dzieci posiadające JKDR.
8. Przystań Twórcza - Cieplickie Centrum Kultury: 
1. zniżka 50% w opłacie za ofertę warsztatową i kursową dla dzieci posiadających JKDR.
2. zniżka 50% w opłacie za półkolonie letnie i zimowe  dla dzieci posiadających JKDR. 
9. Teatr im. Cypriana Kamila Norwida - bezpłatny wstęp dla posiadaczy JKDR na spektakle Teatru z wyłączeniem Sceny Impresaryjnej i premier.
10. Zdrojowy Teatr Animacji - bezpłatny wstęp dla posiadaczy JKDR na spektakle ZTA z wyłączeniem spektakli w ramach Sceny Impresaryjnej.
III REKREACJA I SPORT 
 1.	Park Bajek
 2.	Czekoladziarnia
 3.	Hip-Hop Świat Zabawy
 4.	Interaktywna wystawa LEGO
 5.	Młodzieżowy Dom Kultury „Jelonek”
 6.	Termy Cieplickie
 7.	Międzyszkolny Ośrodek Sportu
 8.	Karkonoskie Tajemnice
 9.	SN i SKS Aesculap Szkoła Narciarska i Sudecki Klub Sportowy AESCULAP
 10.  Basen przy SP 11
 11.  Hotel Cieplice
 12.  Usługi Rekreacyjne Fitness Centrum
 13.  Ośrodek Sportów Walki Ju- Jitsu


IV OŚWIATA
1. Żłobek Miejski - bezpłatne posiłki dla każdego dziecka z rodziny wielodzietnej (Uchwała nr 441.XLVI.2013 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 19 listopada 2013 roku)
2. Miejskie Przedszkola Nr: 2, 4, 10, 11, 13, 14, 19, 27 - zniżka 50% na posiłki dla każdego dziecka z rodziny wielodzietnej.

V KOMUNIKACJA
 1.	Miejski Zakład Komunikacyjny sp. z o.o.:
- bilet miesięczny w cenie 10 zł dla dzieci i młodzieży uczącej się na przejazd do i ze szkoły, posiadającej JKDR.
- bezpłatne przejazdy w soboty, niedziele i święta w strefie miejskiej Jeleniej Góry dla posiadaczy JKDR.
 2.	A&A Sudety Radio Taxi 196-60- 10% zniżki na przewóz osób

VI ZDROWIE
1.	KCM Clinic Spółka Akcyjna
KCM Rehabilitacja
• Bezpłatna konsultacja fizjoterapeutyczna
• Zniżka 20% na zabiegi: lasero-, magneto- i elektroterapii (pakiet 10 zabiegów)
• Zniżka 20% na falę uderzeniową radialną (>3)
• Zniżka 15% na grupową gimnastykę korekcyjną (>2)
• Zniżka 10% na pozostałe świadczenia rehabilitacyjne
KCM Stomatologia
• Bezpłatny przegląd stomatologiczny 2 x w roku
• Zniżka 20% na scaling i na profesjonalne wybielanie zębów
• Zniżka 15% na RTG i tomograf 3D jamy ustnej i zatok
• Zniżka 10% na leczenie stomatologiczne dzieci
• Zniżka 5% na pozostałe usługi stomatologiczne
KCM Clinic
• Zniżka 20% na Pakiet Kardiologiczny Walka z Zawałem
• Zniżka 5% na ambulatoryjne i szpitalne świadczenia medyczne
2.	Optyk pod zegarem
3.	Uzdrowisko Cieplice Sp. z o.o. - Grupa PGU
4.	Hotel Cieplice

http://bip.um-jeleniagora.dolnyslask.pl/dokument.php?iddok=11082&idmp=4337&r=rhttp://bip.um-jeleniagora.dolnyslask.pl/dokument.php?iddok=11082&idmp=4337&r=rhttp://bip.um-jeleniagora.dolnyslask.pl/dokument.php?iddok=11082&idmp=4337&r=rshapeimage_3_link_0shapeimage_3_link_1shapeimage_3_link_2

J K D R


Od października 2014 r. możecie się Państwo starać o Jeleniogórską Kartę Dużej Rodziny. Jest to projekt społeczny skierowany do rodzin wielodzietnych posiadających troje i więcej dzieci będących mieszkańcami Miasta Jelenia Góra. Karta wydawana jest przez Prezydenta Miasta wszystkim uprawnionym członkom rodziny: rodzicom oraz dzieciom, a osobą upoważnioną do ich odbioru jest Wnioskodawca. Dzieci poniżej 3 roku życia korzystają ze zniżek wyłączenie w obecności rodziców, posiadających Karty.

KARTA WYDAWANA JEST NIEODPŁATNIE.

Wypełniony wniosek należy złożyć w:

1. Wydziale Dialogu i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Jelenia Góra, Plac Ratuszowy 58 (pok.4)

2. Centrum Obsługi Klienta Urzędu Miasta, ul. Ptasia 6a;

3. Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Jana Pawła II 7.


Warunkiem otrzymania JKDR jest przedstawienie przez wnioskodawcę dokumentów do wglądu, tj.

1. w przypadku rodziców lub opiekunów dowodów tożsamości ze zdjęciem,

2. w przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych aktualnej legitymacji szkolnej lub zaświadczenia ze szkoły,

3. w przypadku studentów do 24 roku życia legitymacji studenckiej lub zaświadczenia potwierdzającego status studenta,

4. w przypadku kontynuujących naukę osób do 26 roku życia orzeczenia o niepełnosprawności lub potrzebie kształcenia specjalnego, legitymacji szkolnej/studenckiej lub innego dokumentu potwierdzającego okres wydłużenia czasu nauki,

5. w przypadku rodzin zastępczych postanowienie sądu o ustanowieniu rodziny zastępczej oraz dokumentu potwierdzającego datę umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej,

6. w przypadku rodzinnych domów dziecka postanowienie sądu,